Truy cập

Hôm nay:
92
Hôm qua:
104
Tuần này:
585
Tháng này:
1135
Tất cả:
129744

Ý kiến thăm dò

BC về tổ chức chính trị

Ngày 14/09/2020 16:31:15

BC về tổ chức chính trị

- Các tổ chức trong hệ thống chính trị của xã.

+ Đảm bảo có đầy đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã theo quy định gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh từ xã đến thôn, hoạt động có hiệu quả hơn, chất lượng hơn.

Cụ thể như sau:

* Tổ chức đảng: Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí. Trong đó 02 đồng chí chuyên trách công tác Đảng, 03 đồng chí khối Mặt trận, đoàn thể, 01 đồng chí khối giáo dục, còn lại phụ trách Chính quyền, Hợp tác xã. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đều được phân công chỉ đạo các Chi bộ xuyên suốt cả nhiệm kỳ.

Thực hiện quy chế hoạt động và căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, Ban Chấp hành đã tập trung lãnh đạo, tìm ra những biện pháp, giải pháp phù hợp với tình hình địa phương để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Khi Ban hành Nghị quyết, Ban Chấp hành tổ chức hội nghị nhằm quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết, giao cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, các ngành đoàn thể phối hợp thực hiện. Các Nghị quyết đều thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Thực hiện Đề án sáp nhập thôn, để thành lập thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018. Ban Chấp hành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị để thống nhất, ban hành Nghị quyết lãnh đạo về việc sáp nhập thôn, thành lập thôn, giao cho Ủy ban nhân dân xây dựng Đề án, triển khai tổ chức thực hiện. Đồng thời sau khi tiếp nhận công an chính quy về địa phương làm việc thì ngày 05 tháng 3 năm 2020 Đảng ủy xã đã tổ chức thành lập chi bộ công an xã.

Đến nay Địa phương có 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có 03 chi bộ nhà trường; 09 chi bộ thôn, và 01 chi bộ công an xã đạt 100% số thôn, đơn vị, cơ quan có chi bộ.

Hàng năm các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương cũng như Hương ước của thôn, quy ước của đơn vị và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Qua bình xét hàng năm có từ 40% trở lên các chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, theo đúng quy định của Đảng.

Đảng bộ liên tục được huyện ủy công nhận Trong sạch vững mạnh.

* Hội đồng nhân dân:

Nhiệm kỳ của HĐND xã khóa XIX, ( 2016-2021 ) gồm có 26 đại biểu, Cơ cấu tổ chức tại kỳ họp thứ nhất Đại biểu Hội đồng nhân dân bầu ra: Thường trực HĐND là 02 đại biểu; Ban kinh tế - xã hội của HĐND gồm 05 đại biểu; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân gồm 05 đại biểu. Thường trực HĐND chỉ định 08 đại biểu làm tổ trưởng tổ HĐND theo 08 khu vực bầu cử tại địa bàn dân cư.

Tại kỳ họp thứ VIII, Hội đồng nhân dân xã biểu quyết thông qua cho miễn nhiệm 01 đại biểu ( do thuyên chuyển công tác khác ), còn lại 25 đại biểu. Tại kỳ họp thứ XIII, Hội đồng nhân dân xã biểu quyết thông qua cho miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân ( do nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH hàng tháng theo quy định của Luật ). Đồng thời bầu bổ sung chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã luôn thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình theo Luật tổ chức Chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của HĐND.

Hàng năm 6 tháng 01 lần đều tổ chức cho Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri ở khu vực bầu cử trước khi tổ chức kỳ họp. Hầu hết các đại biểu hoạt động cơ bản tốt, trách nhiệm, xứng đáng là người đại biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ.

Công tác giám sát được thực hiện đều và chất lượng. Đại biểu Hội đồng nhân dân đều thể hiện tốt vai trò là người đại diện nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, làm tốt vai trò xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội: Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết các kỳ họp, Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội, và Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách hàng năm, Nghị quyết về phát triển giáo dục, đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, hệ thống đường giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước khu dân cư, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, hỗ trợ nhân dân xây dựng đường bê tông, Nhà văn hoá, khuôn viên văn hóa của các thôn…

* Ủy ban nhân dân:

Gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch UBND, 02 Ủy viên UBND và 09 công chức chuyên môn và 04 đồng chí công an chính quy được giao phụ trách các lĩnh vực. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của 09 thôn, ba nhà trường, trạm y tế; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trên cơ sở các Nghị quyết của cấp ủy Đảng ( nhất là Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội ) và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã cụ thể hóa thành kế hoạch và Chương trình hành động, đồng thời tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Quá trình tổ chức chỉ đạo điều hành mọi hoạt động đều tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Mọi nhiệm vụ triển khai đều bám vào Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề ra, đồng thời căn cứ hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời, có hiệu quả và chất lượng hơn.

Do công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân được nâng lên rõ rệt: Kinh tế - Xã hội phát triển; Quốc phòng- An ninh được đảm bảo, An ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng giáo ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nhân dân đã có niềm tin vững chắc vào Đảng - Chính quyền trên con đường xây dựng Nông thôn mới nâng cao mà Đảng bộ và nhân dân Vạn Thắng đã lựa chọn.

* Các tổ chức chính trị - xã hội:

Gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.

Xác định rõ Mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Tất cả cán bộ, Đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân chung tay, góp sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn mới thành công.

Do vậy Ban Thường vụ các đoàn thể đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, vai trò hoạt động của tổ chức mình, quan tâm nâng cao công tác tổ chức, công tác giáo dục Chính trị tư tưởng cho Cán bộ, hội viên, đoàn viên. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt hội, nâng cao chất lượng hội viên, theo hướng " tinh hơn đa"; thường xuyên sâu sát cơ sở hơn, để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, động viên Cán bộ, đoàn viên, hội viên dù ở cương vị nào cũng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới cũng như xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã, trưởng các đoàn thể đều là thành viên của Ban chỉ đạo xã; Trưởng các chi hội đều là thành viên của tiểu ban chỉ đạo thôn. Do vậy mọi nhiệm vụ triển khai, giao ban hàng tuần, hàng tháng của Ban chỉ đạo thực hiện phát triển Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã đều được các đoàn thể lĩnh hội và triển khai thực hiện đầy đủ. Các đoàn thể đã có nhiều việc đăng ký thực hiện tốt, góp phần xây dựng Nông thôn mới nâng cao như:

MTTQ trong phong trào vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; ngày đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư; đặc biệt là cuộc vận động quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, được nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đồng tình ủng hộ, và tự nguyện đóng góp...

Hội Nông dân tiếp tục duy trì và phát triển phong trào chuyển đổi cơ cấu giống, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ theo tinh thần Nghị quyết 03 của Huyện ủy, phong trào vay vốn, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Xây dựng mô hình thu gom bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV trên các xứ đồng.

Hội phụ nữ với phong trào tự quản vệ sinh ATTP, phong trào 05 không, ba sạch và tiếp tục duy trì, phát triển, mở rộng mô hình trồng hoa thay cỏ dại ven hai bên đường theo tinh thần Đề án số 01/ĐA-UBND của UBND xã xây dựng.

Hội Cựu chiến binh với trong phong trào Câu lạc bộ Cựu Chiến Binh tự quản Bảo vệ môi trường, từ năm 2018 đến nay đã thành lập 05 CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường, thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của CLB, tiếp tục xây dựng các CLB còn lại, phấn đấu năm 2020 có 100% các chi hội đều thành lập CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn và tiếp tục phối hợp thực hiện đảm bảo tiêu chí số 19 về an ninh trật tự.

Đoàn thanh niên trong phong trào phối hợp với Ban an toàn giao thông trên địa bàn, tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, các hình thức hoạt động mang lại hiệu quả cao, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn...Đồng thời đã tích cực trong phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế

Nhìn chung hoạt động phối hợp của các tổ chức đoàn thể với chính quyền đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Qua bình xét hàng năm, các chi hội đều đạt tiên tiến trở lên. Các tổ chức Hội đều được cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và được khen thưởng.

BC về tổ chức chính trị

Đăng lúc: 14/09/2020 16:31:15 (GMT+7)

BC về tổ chức chính trị

- Các tổ chức trong hệ thống chính trị của xã.

+ Đảm bảo có đầy đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã theo quy định gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh từ xã đến thôn, hoạt động có hiệu quả hơn, chất lượng hơn.

Cụ thể như sau:

* Tổ chức đảng: Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí. Trong đó 02 đồng chí chuyên trách công tác Đảng, 03 đồng chí khối Mặt trận, đoàn thể, 01 đồng chí khối giáo dục, còn lại phụ trách Chính quyền, Hợp tác xã. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đều được phân công chỉ đạo các Chi bộ xuyên suốt cả nhiệm kỳ.

Thực hiện quy chế hoạt động và căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, Ban Chấp hành đã tập trung lãnh đạo, tìm ra những biện pháp, giải pháp phù hợp với tình hình địa phương để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Khi Ban hành Nghị quyết, Ban Chấp hành tổ chức hội nghị nhằm quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết, giao cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, các ngành đoàn thể phối hợp thực hiện. Các Nghị quyết đều thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Thực hiện Đề án sáp nhập thôn, để thành lập thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018. Ban Chấp hành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị để thống nhất, ban hành Nghị quyết lãnh đạo về việc sáp nhập thôn, thành lập thôn, giao cho Ủy ban nhân dân xây dựng Đề án, triển khai tổ chức thực hiện. Đồng thời sau khi tiếp nhận công an chính quy về địa phương làm việc thì ngày 05 tháng 3 năm 2020 Đảng ủy xã đã tổ chức thành lập chi bộ công an xã.

Đến nay Địa phương có 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trong đó có 03 chi bộ nhà trường; 09 chi bộ thôn, và 01 chi bộ công an xã đạt 100% số thôn, đơn vị, cơ quan có chi bộ.

Hàng năm các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương cũng như Hương ước của thôn, quy ước của đơn vị và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Qua bình xét hàng năm có từ 40% trở lên các chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, theo đúng quy định của Đảng.

Đảng bộ liên tục được huyện ủy công nhận Trong sạch vững mạnh.

* Hội đồng nhân dân:

Nhiệm kỳ của HĐND xã khóa XIX, ( 2016-2021 ) gồm có 26 đại biểu, Cơ cấu tổ chức tại kỳ họp thứ nhất Đại biểu Hội đồng nhân dân bầu ra: Thường trực HĐND là 02 đại biểu; Ban kinh tế - xã hội của HĐND gồm 05 đại biểu; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân gồm 05 đại biểu. Thường trực HĐND chỉ định 08 đại biểu làm tổ trưởng tổ HĐND theo 08 khu vực bầu cử tại địa bàn dân cư.

Tại kỳ họp thứ VIII, Hội đồng nhân dân xã biểu quyết thông qua cho miễn nhiệm 01 đại biểu ( do thuyên chuyển công tác khác ), còn lại 25 đại biểu. Tại kỳ họp thứ XIII, Hội đồng nhân dân xã biểu quyết thông qua cho miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân ( do nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH hàng tháng theo quy định của Luật ). Đồng thời bầu bổ sung chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã luôn thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình theo Luật tổ chức Chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của HĐND.

Hàng năm 6 tháng 01 lần đều tổ chức cho Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri ở khu vực bầu cử trước khi tổ chức kỳ họp. Hầu hết các đại biểu hoạt động cơ bản tốt, trách nhiệm, xứng đáng là người đại biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ.

Công tác giám sát được thực hiện đều và chất lượng. Đại biểu Hội đồng nhân dân đều thể hiện tốt vai trò là người đại diện nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, làm tốt vai trò xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội: Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết các kỳ họp, Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội, và Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách hàng năm, Nghị quyết về phát triển giáo dục, đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, hệ thống đường giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước khu dân cư, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, hỗ trợ nhân dân xây dựng đường bê tông, Nhà văn hoá, khuôn viên văn hóa của các thôn…

* Ủy ban nhân dân:

Gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch UBND, 02 Ủy viên UBND và 09 công chức chuyên môn và 04 đồng chí công an chính quy được giao phụ trách các lĩnh vực. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của 09 thôn, ba nhà trường, trạm y tế; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trên cơ sở các Nghị quyết của cấp ủy Đảng ( nhất là Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội ) và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã cụ thể hóa thành kế hoạch và Chương trình hành động, đồng thời tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Quá trình tổ chức chỉ đạo điều hành mọi hoạt động đều tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Mọi nhiệm vụ triển khai đều bám vào Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề ra, đồng thời căn cứ hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời, có hiệu quả và chất lượng hơn.

Do công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân được nâng lên rõ rệt: Kinh tế - Xã hội phát triển; Quốc phòng- An ninh được đảm bảo, An ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng giáo ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nhân dân đã có niềm tin vững chắc vào Đảng - Chính quyền trên con đường xây dựng Nông thôn mới nâng cao mà Đảng bộ và nhân dân Vạn Thắng đã lựa chọn.

* Các tổ chức chính trị - xã hội:

Gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.

Xác định rõ Mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Tất cả cán bộ, Đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân chung tay, góp sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn mới thành công.

Do vậy Ban Thường vụ các đoàn thể đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, vai trò hoạt động của tổ chức mình, quan tâm nâng cao công tác tổ chức, công tác giáo dục Chính trị tư tưởng cho Cán bộ, hội viên, đoàn viên. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt hội, nâng cao chất lượng hội viên, theo hướng " tinh hơn đa"; thường xuyên sâu sát cơ sở hơn, để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, động viên Cán bộ, đoàn viên, hội viên dù ở cương vị nào cũng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới cũng như xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã, trưởng các đoàn thể đều là thành viên của Ban chỉ đạo xã; Trưởng các chi hội đều là thành viên của tiểu ban chỉ đạo thôn. Do vậy mọi nhiệm vụ triển khai, giao ban hàng tuần, hàng tháng của Ban chỉ đạo thực hiện phát triển Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã đều được các đoàn thể lĩnh hội và triển khai thực hiện đầy đủ. Các đoàn thể đã có nhiều việc đăng ký thực hiện tốt, góp phần xây dựng Nông thôn mới nâng cao như:

MTTQ trong phong trào vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; ngày đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư; đặc biệt là cuộc vận động quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, được nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đồng tình ủng hộ, và tự nguyện đóng góp...

Hội Nông dân tiếp tục duy trì và phát triển phong trào chuyển đổi cơ cấu giống, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ theo tinh thần Nghị quyết 03 của Huyện ủy, phong trào vay vốn, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Xây dựng mô hình thu gom bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV trên các xứ đồng.

Hội phụ nữ với phong trào tự quản vệ sinh ATTP, phong trào 05 không, ba sạch và tiếp tục duy trì, phát triển, mở rộng mô hình trồng hoa thay cỏ dại ven hai bên đường theo tinh thần Đề án số 01/ĐA-UBND của UBND xã xây dựng.

Hội Cựu chiến binh với trong phong trào Câu lạc bộ Cựu Chiến Binh tự quản Bảo vệ môi trường, từ năm 2018 đến nay đã thành lập 05 CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường, thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của CLB, tiếp tục xây dựng các CLB còn lại, phấn đấu năm 2020 có 100% các chi hội đều thành lập CLB-CCB tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn và tiếp tục phối hợp thực hiện đảm bảo tiêu chí số 19 về an ninh trật tự.

Đoàn thanh niên trong phong trào phối hợp với Ban an toàn giao thông trên địa bàn, tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, các hình thức hoạt động mang lại hiệu quả cao, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn...Đồng thời đã tích cực trong phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế

Nhìn chung hoạt động phối hợp của các tổ chức đoàn thể với chính quyền đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Qua bình xét hàng năm, các chi hội đều đạt tiên tiến trở lên. Các tổ chức Hội đều được cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và được khen thưởng.

Người tốt, việc tốt